Odkryj Nasze Produkty w Promocyjnej Cenie
Figi brazyliany Model Love Story Tanga Brasil Black - Julimex
Figi brazyliany Model Love Story Tanga Brasil Black - Julimex

34,42 zł

Cena regularna: 40,49 zł

Najniższa cena: 40,49 zł
Sukienka Model Pola 214 Red - IVON
Sukienka Model Pola 214 Red - IVON

94,34 zł

Cena regularna: 110,99 zł

Najniższa cena: 110,99 zł
Sweter Kardigan Model M884 Coral - Figl
Sweter Kardigan Model M884 Coral - Figl

249,89 zł

Cena regularna: 293,99 zł

Najniższa cena: 293,99 zł
Sukienka Model TW-SK-BI-26735.56 Brown - Och Bella
Sukienka Model TW-SK-BI-26735.56 Brown - Och Bella

154,69 zł

Cena regularna: 181,99 zł

Najniższa cena: 181,99 zł
Sukienka Plażow Tunika Model Barbados kolor 707 Multicolor - Etna
Sukienka Plażow Tunika Model Barbados kolor 707 Multicolor - Etna

207,39 zł

Cena regularna: 243,99 zł

Najniższa cena: 243,99 zł
Sukienka Model 308.1-04 Ecru - Bicotone
Sukienka Model 308.1-04 Ecru - Bicotone

265,19 zł

Cena regularna: 311,99 zł

Najniższa cena: 311,99 zł
Sukienka Model 404-10 Dirty Pink Brokat - Numoco
Sukienka Model 404-10 Dirty Pink Brokat - Numoco

225,24 zł

Cena regularna: 264,99 zł

Najniższa cena: 264,99 zł
Spodnie Damskie Model Alaya CZE SPD0032 Red - Roco Fashion
Spodnie Damskie Model Alaya CZE SPD0032 Red - Roco Fashion

171,69 zł

Cena regularna: 201,99 zł

Najniższa cena: 201,99 zł
Sweter Damski Model M899 Green - Figl
Sweter Damski Model M899 Green - Figl

196,34 zł

Cena regularna: 230,99 zł

Najniższa cena: 230,99 zł
Sweter Kardigan Model TW-SW-BL-2453.91P Beige - Och Bella
Sweter Kardigan Model TW-SW-BL-2453.91P Beige - Och Bella

186,14 zł

Cena regularna: 218,99 zł

Najniższa cena: 218,99 zł
Sukienka Model Olga 525-1 Beige - Numoco
Sukienka Model Olga 525-1 Beige - Numoco

168,29 zł

Cena regularna: 197,99 zł

Najniższa cena: 197,99 zł
Stringi Model Kiki Black - Wolbar
Stringi Model Kiki Black - Wolbar

35,69 zł

Cena regularna: 41,99 zł

Najniższa cena: 41,99 zł
Regulamin programu lojalnościowego

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału
  w programie lojalnościowym, adresowanym do klientów MTB Boutique | Sklep Internetowy z Tanią i Modną Odzieżą Damską. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku
  z zakupem produktów.
 2. Program realizowany jest od dnia 01.12.2022 r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
 3. Dokonanie zakupu za pomocą zebranych punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
 4. Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: sklep@mtbboutique.pl

 

 • 2. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Uczestnik – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy tej działalności, mający siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający konto w sklepie internetowym pod adresem www.mtbboutique.pl.
 2. Organizator MTB SMART SERVICES Sp. z o.o.. z siedzibą przy ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000990079, NIP: 9462720199, REGON:522971840, adres elektroniczny: sklep@mtbboutique.pl (dalej: „Organizator”).
 3. Produkt – produkty oferowane przez Organizatora za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie nagrody na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Sklep Internetowy (Sklep)– strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia.

 

 • 3. Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym
 1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
 2. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zakupów Produktów w Sklepie Internetowym.
 3. Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji.

 

 • 4. Warunki programu lojalnościowego, zasady przyznawania punktów
 1. Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu, zgodnie z następującymi zasadami:

1) W programie mogą brać udział wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy Sklepu Internetowego.

1) za każdy pełny 1 zł wydany na zakup Uczestnik otrzymuje 1 Punkt. Przy ustalaniu wartości zakupu grosze zaokrągla się w dół do pełnych złotych.

2) do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie cenę Produktów. Do naliczania Punktów nie uwzględnia się kosztów dodatkowych, jak np. koszty przesyłki.

 1. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych Produktów (o ile uprawnienie takie będzie mu przysługiwało), Punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane.
 2. Każdy Uczestnik ma możliwość po zalogowaniu się w panelu Sklepu Internetowego sprawdzić ilość uzyskanych Punktów oraz uzyskać informację o przyznanym progu rabatowym.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.
 4. Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów poprzez Sklep Internetowy Uczestnik ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego partnerów – na warunkach wskazanych w danej akcji.
 5. Punkty tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Uczestnika wydania nagrody, jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o zakończeniu Programu Lojalnościowego Uczestnik nie wykorzysta tych Punktów na zamówienie nagrody.

 

 • 5. Nagrody
 1. Uczestnikowi za zakupy w Sklepie Internetowym zostają przyznane punkty, które po zebraniu ich określonej liczby zostają automatycznie wymienione na kupony rabatowe.
 2. Kupony rabatowe przyznawane są zgodnie poniższymi wartościami:

 

Zebrane punkty

Przyznany rabat

500

5%

1000

10%

1500

15%

2000

20%

 

 1. Po zebraniu odpowiedniej liczby Punktów, Uczestnik otrzymuję nagrodę w postaci przyznanych kuponów rabatowych do wykorzystanie na zakup dowolnego produktu.
 2. Uprawnienie do skorzystania z prawa przyznanego na mocy niniejszego Regulaminu nie może być przeniesione na osobę trzecią.
 3. Stan ilości punktów uzyskanych przez Uczestnika jest umniejszany o wartość punktową zrealizowaną przez Uczestnika w Sklepie Internetowym.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznane punkty i progi rabatowe.

 

 • 6. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.
 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail sklep@mtbboutique.pl.
 5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących z MTB SMART SERVICES Sp. z o.o. obsługujących systemy informatyczne.
 6. Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.
 7. Przysługuje Państwu prawo do:

1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.

2) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres administrator@mtbsmartservices.com cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 1. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

 • 7. Warunki rezygnacji i wypowiedzenia programu lojalnościowego

Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mtbboutique.pl. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

 

 • 8. Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres e-mailsklep@mtbboutique.pl z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy”.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.
 3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą, do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 3. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
MTB SMART SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Profil firmy w serwisie Rzetelna Firma
Sklep internetowy Shoper.pl